Hej Kociarze! Mamy dla was KONKURS na naszym funpage https://www.facebook.com/panakotaPL 😸➡️Szaleństwa Pana Kota😸➡️➡️
Jeśli chcesz wygrać wyjątkową Matę Panakota- jedyny na rynku, innowacyjny drapak produkowany w Polsce, który ochroni twoje meble przed kocimi pazurami- to koniecznie musisz wziąć udział w naszym konkursie!
Oto zasady:
1️⃣ Napisz w komentarzu pod postem konkursowym na naszym funpage co najśmieszniejszego albo najtragiczniejszego zbroił twój mruczek. Fajnie jeśli dodasz fotkę zniszczeń albo samego futrzanego winowajce 🙀
2️⃣ Będzie nam miło, jeśli polubisz nasz funpage
3️⃣ Zaczniemy mruczeć z zachwytu, jeśli oznaczysz znajomego i zaprosisz go do zabawy
Do wygrania wybrana przez zwycięzce jedyna w swoim rodzaju Mata Panakota . Konkurs trwa do 11.11.2019r., a zwycięzce ogłosimy 12.11.2019r.
Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu :

Regulamin konkursu „Szaleństwa Pana Kota”
Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Panakota, ul. Kulki 18, 32-080 Brzezie NIP: 6412401912
 2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
  Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/panakotaPL (zwanej dalej
  “Fanpage”)
  Warunki uczestnictwa
 5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć
  skończone 18 lat.
 6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
  Facebook.
 7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
 8. Konkurs trwa od 07.11.2019r. do 11.11.2019r. do godziny: 00:00
 9. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 12.11.2019r, za pośrednictwem FanPage.
 10. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
  aplikacji ze strony Facebook’a.
  Zadanie konkursowe
 11. Zadanie konkursowe polega na opisaniu bądź/ i wstawieniu zdjęcia zniszczeń spowodowanych przez kota.
 12. W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca
 13. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz,
  który ich zdaniem jest najbardziej trafny w ten sposób
  zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
 14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody
  za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.
  Nagroda
 15. Nagrodą w konkursie jest wybrany model Maty Panakota
 16. Nagrodę może zostać przesłana pocztą.
 17. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 30.11.2019r. Po tym terminie nagroda
  traci ważność.
 18. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
  przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy
  rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie
  Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 21. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
  wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie
  fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać
  wykluczony z Konkursu.
  Reklamacje
 22. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
  zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14
  (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 23. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 24. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
  dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem
  poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
 25. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
  Postanowienia końcowe
 26. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
  cywilnego i inne przepisy prawa.
 27. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
  powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
  Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.