Regulamin

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

1.1

Sklep internetowy dostępny pod adresem: https://panakota.pl/ jest platformą prowadzoną przez Agatę Dymitruk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Panakota Agata Dymitruk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 6412401912, numer REGON: 383260483.

Dane kontaktowe:
adres pocztowy: ul. Kulki 18, 32-080 Brzezie
adres poczty elektronicznej: kontakt@panakota.pl
telefon: +48 737-988-933

1.2

Niniejszy Regulamin zawiera ramowe postanowienia umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego PANAKOTA. Załącznikami do niniejszego regulaminu jest wzór oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a także wzór zgłoszenia reklamacyjnego. Przed dokonaniem rejestracji lub złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i dokonać ich akceptacji.

1.3

Równocześnie z akceptacją Regulaminu Klient może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert.

1.4

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • Sklep – sklep internetowy znajdujący w domenie internetowej https://panakota.pl, w ramach którego zawierane są umowy sprzedaży na odległość;
 • Sprzedawca – Agata Dymitruk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Panakota Agata Dymitruk, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6412401912, numer REGON: 383260483,
 • Klient – podmiot (w tym Konsument), dokonujący zakupów w Sklepie;
 • Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą;
 • Towar – rzeczy ruchome, które mogą być zakupione przez Klienta w Sklepie,
 • Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu udostępnionego na stronach Sklepu formularza zamówienia, poprzedzona wyborem Towaru lub, formą płatności oraz dostawy Towaru;
 • Koszyk/Formularz Zamówienia – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie;
 • Konto Klienta – zbiór informacji o Kliencie (dane adresowe Klienta, historia jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy;
 • Cena – cena jednostkowa Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT, bez Kosztów dostawy Towaru;
 • Koszty dostawy – koszty dostarczenia Towaru, które pokrywa Klient;

1.5

Informacje o cechach oraz istotnych właściwościach Towaru zamieszczone są każdorazowo przy prezentowanym Towarze i stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, na zasadach określonych w Regulaminie.

1.6

Wszystkie oferowane w Sklepie Towary są wykonane z najwyższą starannością, z materiału wysokiej jakości, bezpiecznego w użytku. Tempo zużycia materiału jest zależne od ilości kotów, które korzystają z drapaka oraz intensywności jego używania. Produkty wykonane na indywidualne życzenie Klienta (bądź też zmodyfikowane według jednoznacznych wskazówek Klienta np. w zakresie koloru, rozmiaru lub wymiany poszczególnych elementów na inne) mogą odbiegać od zamieszczonych w Sklepie zdjęć, stanowiących podstawę złożenia przez Klienta indywidualnego zlecenia. Czas realizacji spersonalizowanego zlecenia ustalany jest przy składaniu takiego Zamówienia.

1.7

Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

Rozdział 2. Składanie Zamówień

2.1.

Klienci mogą składać zamówienia w Sklepie internetowym przy użyciu formularza zamówienia za pomocą usługi Konta Klienta albo jako gość (bez zarejestrowania Konta Klienta).

2.2.

Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Serwisu internetowego po zalogowaniu się. Zaletami tej usługi są m.in. możliwość przeglądania historii złożonych zamówień, sprawdzanie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Klienta.

2.3.

Rejestracja Konta Klienta w Serwisie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

2.4.

Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu.

2.5.

Zakupów w sklepie internetowym można również dokonać jako gość (bez zarejestrowania Konta Klienta), za pomocą funkcji dodania produktu do Koszyka.

W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 • dodanie do koszyka produktu i wskazanie ich ilości;
 • wybór miejsca wysłania Towaru i podanie danych do dokonania wysyłki;
 • wybór rodzaju dostawy;
 • wybór rodzaju płatności;
 • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku “kupuję i płacę”.

2.6.

Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Rozdział 3. Realizacja zamówienia

3.1.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

3.2.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podane konto e-mail automatycznie generowany przez Sklep e-mail ze szczegółami zamówienia, jak i numerem zamówienia.

3.3.

Klient zobowiązuje się do podania przy dokonywaniu zamówienia prawdziwych i poprawnych danych. W przypadku podania fałszywych danych, Klient ponosi odpowiedzialność za poniesione przez Sprzedawcę szkody, wynikające z tego faktu.

Rozdział 4. Cena i koszty dostawy

4.1.

Wszystkie podane w Sklepie ceny zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Ceny znajdujące się przy danym towarze, nie zawierają kosztów dostawy.

4.2.

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w chwili składania zamówienia, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym Kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

4.3.

Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:

 • za pośrednictwem platformy płatniczej tpay,
 • tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.4.

W przypadku wyboru przez Klienta jako metody płatności z góry, Klient zobowiązuje się dokonać płatności w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia. Wiążący jest dzień wpływu płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy. Po upływie tego terminu, zamówienie jest anulowane.

4.5.

Kupujący, dokonując zakupów w Sklepie, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Akceptacja ta może być wycofana.

Rozdział 5. Dostawa

5.1.

Zamówiony Towar dostarczany jest na adres wskazany w zamówieniu.

5.2.

Jeżeli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy Towaru wynosi 5 dni roboczych.

5.3.

Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

5.4.

Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu są dostarczane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przy pomocy firmy kurierskiej.

5.6.

W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, Sprzedawca przekazuje odpowiedniej firmie kurierskiej adres mailowy i numer telefonu Klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna w Sklepie.

5.5.

Koszty wysyłki są płatne od każdego zamówienia w wysokości wskazanej na stronie zamówienia. Koszty wysyłki mogą być różne w wypadku produktów o dużych rozmiarach, ciężkich lub wymagających szczególnego sposobu zapakowania.

Rozdział 6. Prawo do odstąpienia od umowy

6.1.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny pod warunkiem, że towar nie był używany.

6.2.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie może być złożone telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.

6.3.

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.4.

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.

6.5.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, niezwłocznie, w ciągu 30 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do Sprzedawcy płatność. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru.

6.6.

Zwrot Towaru do Sklepu jest skuteczny tylko, jeśli zachowany został termin 30 dni. Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu towaru.

6.7.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.8.

Sprzedawca przyjmuje tylko i wyłącznie towar który nie jest zniszczony i jest kompletny.

6.9.

Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów dostosowywanych do potrzeb Klienta lub produkowanych na jego indywidualne zamówienie.

Rozdział 7. Postępowanie reklamacyjne

7.1.

Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady Towaru. W celu oceny wad fizycznych należy w szczególności opierać się na opisie Towaru zamieszczonego każdorazowo przy prezentowanym towarze.

7.2.

Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, może żądać usunięcia wady, wymiany Towaru na wolny od wad lub odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna.

7.3.

Powyższe uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują tylko Klientom będącym Konsumentami. W stosunkach między Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem rękojmia za wady jest wyłączona.

7.4.

W celu złożenia reklamacji Kupujący może wypełnić formularz reklamacyjny, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

7.5.

Reklamacje można składać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.6.

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar Sprzedawcy. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu.

7.7.

Koszt wysyłki ponosi Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwraca dodatkowe koszty przesyłki, poniesione przez Klienta.

7.8.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym Towarem.

7.9.

Sprzedawca nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego użytkowania lub przechowywania Towaru, a także za jego naturalne zużycie.

7.10.

Strony umowy mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. w drodze mediacji, arbitrażu lub w postępowaniu przed sądem polubownym. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Klienci mogą znaleźć platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR zapewnia kompleksową obsługę dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

8.1.

W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej.

8.2.

Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiany te nie mają wpływu na Zamówienie złożone przed dniem wejścia w życie zmian.

8.3.

Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Umowy i Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwić drogą porozumienia.

8.4.

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

8.5.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

8.6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

8.7.

Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie: „Polityka prywatności”.

8.8.

Informacje dotyczące prowadzonych szkoleń zawarte są w odrębnym dokumencie: „Regulamin szkoleń”